Please Open The Website From Desktop

Close
  • COMMON NAME: Dyer's croton
  • ARABIC: تنوم
  • BOTANICAL NAME: Chrozophora tinctoria (L.) Raf
  • SYNONYMS: Croton tinctorius L., Ricinoides tinctoria (L.) Moench, Tournesol tinctoria (L.) Baill.
  • FAMILY: EUPHORBIACEAE
1 / 3
2 / 3
3 / 3